Walne Zebranie członkiń i członków stowarzyszenia „Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe”

Szanowni,
W imieniu Zarządu zwołuję Walne Zebranie członkiń i członków Stowarzyszenia „Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe”.

pierwszy Termin: Wtorek 13 czerwca 20.00, restauracja gruzińska SULIKO w Pałacyku, ul. Lilpopa 18

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
10. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wybory Zarządu.
12. Wybory Komisji Rewizyjnej.
13. Głosowanie nad propozycją zmian w Statucie
14. Sprawy różne
15 . Zamknięcie Walnego Zebrania

Pozdrawiam,
Jacek Bełdowski
Prezes Stowarzyszenia
Podziel się