Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Termin: środa 21 listopada, godzina 19:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarzad PTB do zaciągania zobowiązań w imieniu PTB w celu organizacji VII Podkowiańskiej Dychy
6. Wybór zespołu do organizacji VII Podkowiańskiej Dychy.
7. Zakończenie Walnego Zebrania.

 W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.
Po Walnym ekipa organizująca VII Dychę będzie miała pierwsze robocze spotkanie.
 Zarząd Stowarzyszenia PTB
Podziel się