Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin: wtorek 25 czerwca, godzina 19:45
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
7. Opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie przedłozonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018
8. Sprawozdanie Zarządu z działań w roku 2018
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działań w roku 2018
11. Zamknięcie Zebrania

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.

Jacek Bełdowski – Prezes Stowarzyszenia w imieniu
Zarządu PTB
Podziel się