Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTB

Szanowni,

Niniejszym w imieniu Zarządu PTB zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTB. Potrzebujemy jako Zarząd zgody Stowarzyszenia na zaciąganie zobowiązań finansowych ponad kwotę 1000zł wymienioną w statucie aby móc zrealizować działania związane z Dychą i MMO.

Termin: 18 marca 2020 czerwca, godzina 19:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (sala – klub mieszkańca)
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Głosowanie nad uchwałą pozwalającą Zarządowi na zaciąganie zobowiązań finansowych związanych z VIII Podkowiańską Dychą i Maratonem Miast Ogrodów do kwoty 60.000zł.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie – zgodnie ze Statutem – po 30 minutach odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie.

Jacek Bełdowski
Prezes PTB

Podziel się