Walne Zebranie Członków i Członkiń PTB

Czas na doroczne Walne Zgromadzenie, które zwołuje w imieniu zarządu w dniu 30 września o godz 19.00 w trybie on-line.
UWAGA – kończy się także kadencja władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019
7. Sprawozdanie Zarządu z działań w roku 2019
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działań w roku 2019
11. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Wybory Nowego Zarządu.
13. Wybory Nowej Komisji Rewizyjnej.
14. Inne sprawy
15. Zamknięcie Zebrania
Jacek Bełdowski
Prezes PTB
Podziel się