Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz jest Miasto Ogród Podkowa Leśna, w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.

§ 3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie biegania i innych form sportów aerobowych.
2. Promocja mody na sport i rekreację ruchową jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, sportu dla wszystkich, turystyki, rekreacji.
4. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz aktywnego trybu życia, działania na rzez wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
5. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych.
6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze oraz ośrodkami akademickimi.
7. Promocja postaw społecznych poprzez włączanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego zaangażowania w wolontariat, integracja środowisk szkolnych.
8. Popularyzowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo. Propagowanie szacunku dla niepełnosprawności oraz integracji ze społeczeństwem poprzez aktywizację społeczną środowisk osób niepełnosprawnych.
9. Pielęgnowanie tradycji sportowych, walorów Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców do aktywności fizycznej oraz promowanie Podkowy Leśnej jako terenu do uprawiania czynnej rekreacji, sportu i turystyki.
10. Inicjowanie i popieranie inicjatyw sportowych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.

§ 8
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z – Wydawanie książek
58.13.Z – Wydawanie gazet
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D ¬- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
3. Całość dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie wspólnych treningów, wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe, uczestniczenie w imprezach sportowych.
2. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i społecznych.
3. Wspieranie inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury, a w szczególności budowy ścieżek rowerowych, biegowych i narciarstwa biegowego.
4. Szeroko rozumianą działalność sportową, społeczną, kulturalną i gospodarczą, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
5. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
6. Wspieranie rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
7. Organizowanie i inicjowanie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, odczytów, konferencji, konkursów i dyskusji publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
8. Działania marketingowe i promocyjne.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej, publikowanie własnych materiałów.
10. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych
b) Członków Honorowych,
c) Członków Wspierających.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych
b) nie jest pozbawiony praw publicznych
c) złoży pisemną deklarację członkostwa
d) zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniach na walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Do małoletnich członków Stowarzyszenia stosuje się przepisy ust.1 pkt. b), c), d).
5. Godność członka honorowego nadaje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w realizacji zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

§ 13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 14
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
dbać o jego dobre imię,
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień Statutu,
4) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny oraz honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
5) nosić odznaki Stowarzyszenia,
4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
4) nosić odznaki Stowarzyszenia,
6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.”

§ 15
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 16
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie Członków

§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie może nastąpić w każdy możliwy sposób, w tym przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu.
6. W sytuacji, gdy w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków jest nieważne z powodu braku kworum, tzw. drugi termin wyznacza się pół godziny później niż termin pierwszy.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 22
1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd

§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 – 8 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, dwóch wiceprezesów oraz ewentualnie sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 1000 zł, a powyżej za każdym razem określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 25
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje
prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego

Zebrania.

§ 26
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Kooptacja władzy

§ 30
W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia danemu organowi władzy przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 31
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 32
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłata wpisowa i składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
d) dochody z działalności gospodarczej i z majątku Stowarzyszenia),
e) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie: prezesa i członka zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§ 36
Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 22 września 2013 r.

Podziel się