Deklaracja członkowska

Poniżej załączamy wzór deklaracji Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. Zachęcamy i zapraszamy do działania.

Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
e-mail: stowarzyszenie@ptb-podkowa.pl
KRS 0000505063 ; konto PKO BP  nr 04 1020 1055 0000 9002 0323 9597

                                                                            Podkowa Leśna …………………………

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………

2. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………

3. Dokument tożsamości / seria / nr ……………/………………/…….……………………….

4. Adres zamieszkania / do korespondencji ……..…………………………………………….

…………………………/…………………………………..

5. Telefon / adres e-mail ………………………………/………………………………………

Ja, niżej podpisana/podpisany zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe”.

 członek zwyczajny

 członek wspierający

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

………………………………………………………….

(CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ)

Decyzja Zarządu        przyjęta/przyjęty                  nieprzyjęta/nieprzyjęty

Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków Zarządu
…………………………………………………       ……………………………………………

(CZYTELNY PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU)      (CZYTELNY PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU)

Do pobrania: deklaracja członkowska PTB

Podziel się